20080607

Kumpulan Tanya Jawab Quraish Shihab: Mistik, Seks, dan Ibadah


Penulis: Prof Dr Quraish Shihab
Harga: Rp 23.500
Penerbut:

Masih banyak di sekitar kita persoalan yang masih perlu dijelaskan, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam.
Prof Dr Quraish Shihab dengan gaya bertutur yang khas, rendah hati, dan tanpa perlu menggurui, berusaha untuk dapat menjawab setiap pertanyaan yang muncul.
Sudah barang tentu sesuai dengan latar belakang pendidikan beliau, Prof Dr Quraish Shihab selalu berusaha menjawab dengan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis, sehingga , unsure subyektifitas sedapat mungkin dihindari.

Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dalam buku ini misalnya:
“Surah Al-Qur’an mana yang pertama kali turun, Iqra’ atau Al-Muddastsir?”
“Kalau saya ikut tahlilan, ada doa yang dikhususkan Kepada Syekh Abdul Qadir Jaelani. Siapakah beliau?”
“Mohon penjelasan penggunaan peti mati bagi jenazah muslim?”
“Benarkah kaum wanita lebih banyak masuk neraka disbanding kaum pria lantaran kufur kepada suami?”
“Bagaimana menurut Bapak terapi urine yang sedang marak sekarang ini? Sepengetahua saya tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang hal tersebut. Namun saya mendapati bahwa Nabi membolehkan meminum air seni unta.”

0 komentar: